Trainees

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Všeobecná ustanovení

1. Společnost Talentia s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 05341680, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze, vložka: 262195 oddíl C (dále jen „Provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem Kariérního portálu (jak je tento definován níže) provozovaného na internetové doméně www.trainees.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit) a vlastníkem Facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/trainees.cz a Instagramového profilu nacházejícího se na adrese www.instagram.com/traineescz (společně dále jen „Webové stránky“) a je jako jediná oprávněna k poskytování a prodeji Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.

2. Provozovatel tímto ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo také „NOZ“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

3. VOP jsou zveřejněné a dostupné na Kariérním portálu.

4. Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

Článek II

Definice pojmů užitých ve VOP

1. V rámci těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:

Služby jsou dle kontextu služby poskytované Klientům a/nebo služby poskytované Uchazečům.

Služby poskytované Klientům jsou služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách. Specifikace těchto služeb je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 těchto VOP, (dále jen „Přehled Služeb“). Služby poskytované Klientům jsou v závislosti na dohodě mezi Klientem a Provozovatelem poskytovány buď bezplatně anebo úplatně.

Služby poskytované Uchazečům jsou služby poskytované Provozovatelem na Kariérním portálu, jejichž specifikace je uvedena v čl. III těchto VOP. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně.

Kariérní portál je webová aplikace nacházející se na doméně www.trainees.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit).

Provozovatel je společnost Talentia.cz s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 05341680, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze, vložka: 262195 oddíl C.

Webové stránky jsou společně internetová doména, na které se nachází Kariérní portál, tj. doména www.trainees.cz (případně jiná doména, rozhodne-li se Provozovatel Kariérní portál přemístit) a Facebookový profil nacházející se na internetové adrese www.facebook.com/trainees.cz a Instagramového profilu nacházejícího se na adrese www.instagram.com/traineescz.

Uchazeč je každá fyzická osoba komunikující s Klientem a/nebo Provozovatelem za účelem hledání práce a/nebo stáže bez ohledu na to, zda zaslala a/nebo zamýšlí zaslat svůj životopis a jiné relevantní informace Klientovi a/nebo Provozovateli.

Klient je právnická či fyzická osoba využívající služeb Kariérního portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání zaměstnanců a/nebo stážistů, které Provozovatel poskytuje Služby a/nebo která využívá Webových stránek. Klientem se rozumí rovněž personální agentura.

Informace o Klientovi je jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz zveřejněný Klientem a/nebo Provozovatelem na základě smlouvy uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzené písemné objednávky služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách, mimo Inzerci.

Inzerce je jakákoli nabídka práce a/nebo stáže zveřejněná Klientem a/nebo Provozovatelem na základě smlouvy uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzené písemné objednávky služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem.

VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky:


Občanský zákoník nebo též NOZ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přehled Služeb je specifikace jednotlivých služeb poskytovaných Provozovatelem, služby poskytované Klientovi jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 těchto VOP; služby poskytované Uchazeči jsou uvedeny v čl. III těchto VOP.

Poskytnuté osobní údaje jsou definovány v čl. X těchto VOP.

Profil Klienta je profil vzniklý na základě smlouvy uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzené písemné objednávky služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem a Klientem.

Výsledek duševní činnosti je definován v čl. IX odst. 8 těchto VOP.

Uživatel je dle kontextu Uchazeč a/nebo Klient.

Uživatelské informace jsou jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné Uživatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách. Uživatelské informace zahrnují především, nikoli však výlučně, jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné v rámci: (i) Profilů Klientů, Inzerce a/nebo Informacích o Klientech (je-li Uživatel Klientem).

ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

GDPR je nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Pakliže není mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně písemně ujednáno a/nebo z kontextu nevyplývá jinak, mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně poskytování a využívání Služeb a Webových stránek uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, v objednávce Služeb učiněné Klientem a/nebo v odpovědi Provozovatele na objednávku Služeb učiněnou Klientem. Zároveň mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.

Článek III

Služby poskytované Uchazečům

1. K využívání Služeb poskytovaných Uchazečům není vyžadována žádná registrace Uchazeče na Kariérním portálu.

2. Služby jsou Uchazečům poskytovány bezplatně.

3. Provozovatel v rámci Kariérního portálu poskytuje Uchazečům tyto Služby:a. možnost odpovědět na zveřejněné nabídky práce a/nebo stáží na Kariérním portálu a to prostřednictvím přímé komunikace s Klientem ať už formou e-mailu, telefonu a/nebo vlastního webového formuláře Klienta, na který je Uchazeč z Kariérního portálu přesměrován.

Článek IV

Služby poskytované Klientům

1. K využívání Služeb poskytovaných Klientům se vyžaduje smlouva uzavřená v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzená písemná objednávka služeb; a nebo písemná dohoda mezi Provozovatelem a Klientem. Na základě tohoto jednání je Klientovi vytvořen profil (dále jen „Profil Klienta“).

2. Provozovatel poskytuje Klientům Služby specifikované v příloze č. 1 a příloze č. 2 těchto VOP.

3. Poskytovaní Služeb Klientům je v závislosti na Klientem zvolené Službě a dohodě mezi Klientem a Provozovatelem buď bezplatné anebo za úplatu.

4. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu zcela a/nebo zčásti nevyužije objednaných služeb (a/nebo jejich části) během doby stanovené v písemné smlouvě; a/nebo v písemné dohodě; a/nebo v objednávce, nevzniká mu nárok na vrácení úplaty (a/nebo její části) za nevyužité služby (a/nebo jejich části) ani nárok na vyčerpání zbytku objednaných služeb (a/nebo jejich části).

Článek V

Průběh poskytování Služeb

1. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bez časového omezení.

2. Služby poskytované Klientům jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzené písemné objednávce služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem a Klientem.

3. Služby poskytované Klientům jsou poskytovány po dobu stanovenou v písemné smlouvě; a/nebo v písemné dohodě; a/nebo v objednávce.

4. Služby poskytované Klientům na základě objednávky jsou poskytovány ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta Provozovatelem. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky Klienta odesláním faktury Klientovi.

Článek VI

Úhrada úplaty za Služby poskytované Klientům

1. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

2. Po uzavření smlouvy v písemné formě mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo po obdržení písemné objednávky služeb; a nebo po uzavření písemné dohody mezi Provozovatelem a Klientem vystaví Provozovatel Klientovi fakturu, kterou mu zašle e-mailem a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta.

3. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit tak, aby nejpozději 10. kalendářní den po obdržení faktury zaslané Provozovatelem na e-mail Klienta a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta byla úplata připsána na bankovní účet Provozovatele. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře. V případě neuhrazení úplaty za Služby ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku VOP jsou Klientovi deaktivovány všechny nezaplacené Služby až do chvíle než je úplata za Služby řádně zaplacena Provozovateli. Následně jsou Klientovi jakékoli nezaplacené objednané Služby aktivovány až po jejich řádném zaplacení, tj. připsání úplaty za Služby na bankovní účet Provozovatele (nikoli tedy již ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta).

4. Pokud Provozovatel deaktivuje Klientovi nezaplacené Služby z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku VOP nevzniká Klientovi nárok na (i) vrácení úplaty a/nebo slevu z úplaty (a/nebo její části) za dobu, po kterou nemohl deaktivované Služby využívat; ani na (ii) prodloužení doby čerpání Služeb o dobu, po kterou deaktivované Služby nemohl využívat.

Článek VII

Ujednání související s poskytováním Služeb a využíváním Webových stránek

1. Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě. Na Webových stránkách může nicméně přesto docházet k výpadkům v souvislosti s jejich údržbou a/nebo poruchou. V takovém případě se Provozovatel zavazuje provést údržbu a/nebo opravit poruchu Webových stránek pokud možno co nejrychleji. V případě výpadků na Webových stránkách způsobených jejich údržbou a/nebo poruchou nemá Klient právo na vrácení poměrné části úplaty za Služby, pokud celková doba výpadků v měsíčním průměru nepřekročí 10 hodin týdně.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb podle vlastního uvážení. O těchto změnách je Provozovatel povinen informovat pouze Klienta (nikoli tedy i Uchazeče). V případě změn v rozsahu a/nebo specifikaci Klientem již objednaných Služeb budou tyto převedené na Služby jim co nejvíce podobné a/nebo, pokud předchozí postup nebude možný, na Služby lepší a/nebo většího rozsahu. Doba čerpání již objednaných Služeb se v případě jejich převodu dle předchozí věty nadále řídí její původní specifikací (tj. specifikací doby poskytování Služeb před převodem Služeb dle předchozí věty).

3. Klient je povinen chránit údaje o Uchazečích případně získané na Webových stránkách před jakýmkoli zneužitím a/nebo neoprávněným zveřejněním. V případě porušení této povinnosti je Klient v plném rozsahu odpovědný za způsobenou škodu, a to jak vůči Uchazečům, tak vůči Provozovateli. Klient se zároveň zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit v případě, že vůči němu budou z důvodu porušení této povinnosti vzneseny jakékoli nároky. Tyto povinnosti se přiměřeně užijí i na Uchazeče.

4. Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky včetně jakýchkoli jejich součástí, databází vytvořených Provozovatelem na Webových stránkách, jakož i jejich součástí, jsou předmětem autorského práva Provozovatele a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

5. Uživatelé souhlasí s tím, aby Provozovatel shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace týkající se užívání Webových stránek Uživateli. Uvedené informace je Provozovatel oprávněn získávat pomocí souborů cookies (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Uživatelova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje). Uživatel je oprávněn umístění cookies dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje).

Článek VIII

Zrušení služeb Uživatele

1. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb pro Uživatele (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) pokud Uživatel:


a. využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Klienta, Uchazeče, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;

b. jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opominutím) může být podle důvodného názoru Provozovatele poškozeno dobré jméno Provozovatele, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;

c. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, zveřejňuje, šíří, ukládá a/nebo ničí Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);

d. provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;

e. používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné nástroje schválené Provozovatelem;

f. na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;

g. narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;

h. na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;

i. provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);

j. shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;

k. zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo


l. jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit služby poskytované Klientovi (včetně smazání veškerých Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Klient:


a. uvedl Provozovatele v omyl ohledně povahy činnosti Klienta a/nebo zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; b. využívá údaje o Uchazečích v rozporu s čl. VII odst. 3 těchto VOP; a c. prostřednictvím svého Profilu Klienta umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, a to včetně osob, které jsou v databázi Provozovatele vedeny v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu, zejména, nikoli však výlučně: (i) neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli; a/nebo (ii) z důvodu porušení těchto VOP, etických norem a/nebo dobrých mravů; pakliže nebude mezi Klientem a Provozovatelem ujednáno jinak. 4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit služby poskytované Klientovi (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Profil Klienta a/nebo jakékoli Informace o Klientovi: a. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy; b. obsahují zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy; c. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta, Uchazeče a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo propagace v jakékoli formě; d. hrozí poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných fyzických či právnických osob; e. obsahují hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo


5. V případě, že Provozovatel zruší služby poskytované Klientovi (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) dle tohoto čl. VIII VOP není povinen Klientovi vrátit již obdrženou úplatu za objednané Služby (bez ohledu na to, zdali byly Služby Klientem čerpány anebo ne) a Klient je povinen objednané Služby (anebo jejich poměrnou část) řádně a včas uhradit v souladu s těmito VOP.

Článek IX

Omezení odpovědnosti Provozovatele

1. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Klient. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uchazeči, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uchazeč. Provozovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky Klienta pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).

Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.

3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách. 4. Ačkoli si Provozovatel vyhrazuje dle těchto VOP právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto VOP, nepřebírá Provozovatel žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.

5. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Klienta jako potencionálního zaměstnavatele a/nebo poskytovatele stáže. Provozovatel proto negarantuje Uchazečům zejména, nikoli však výlučně, nalezení vhodné pracovní příležitosti a/nebo stáže a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru a/nebo stáže. Provozovatel rovněž negarantuje Uchazečům schopnost Klientů: (i) nabízet jakékoli pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže.

6. Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Uchazeče jako potencionálního zaměstnance a/nebo stážisty. Provozovatel proto negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a/nebo stáže a ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru a/nebo na stáži. Provozovatel dále negarantuje Klientům: (i) schopnost Uchazečů splnit podmínky Klientem zveřejněné pracovní pozice a/nebo stáže; a/nebo (ii) obdržení jakékoli odpovědi ze strany Uchazečů na zveřejněnou pracovní pozici a/nebo stáž. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.

7. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.

8. Pokud Uživatel v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Provozovatele v plné výši odškodní.

9. Pokud nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Klient práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklév důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto čl. IX VOP); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

Článek X

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

1. Provozovatel na Kariérním portálu nezískává a ani nezpracovává žádné osobní a/nebo citlivé údaje Uchazečů.

2. V případě Klienta, který je fyzickou osobou, případně jej fyzická osoba zastupuje, vyjadřuje Klient a/nebo Klienta zastupující fyzická osoba souhlas se zpracováním osobních, eventuálně i citlivých, údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v odst. 2 až 5 tohoto článku VOP za účelem jejich zpřístupnění:


a. Uchazečům, kteří mohou procházet Uživatelské informace o Klientovi s cílem: (i) oslovit vybrané Klienty jako potencionální vhodné zaměstnavatele a/nebo poskytovatele stáže; (ii) mapovat situaci na pracovním trhu; a/nebo (iii) souvisejícím s cíli uvedenými pod body (i) a/nebo (ii);

b. Provozovateli, který, mimo činnosti vyplývající a/nebo související s provozováním Webových stránek, může procházet Uživatelské informace o Klientovi s cílem: (i)poskytovat a/nebo umožnit využít Služby Uchazečům; (ii) komunikovat s Klienty ohledně záležitostí, eventů a/nebo akcí pořádaných a/nebo podporovaných Provozovatelem; (iii) oslovit vybrané Klienty jako potencionální vhodné zaměstnavatele a/nebo poskytovatele stáží; (iv) mapovat situaci na pracovním trhu; a/nebo (v) souvisejícím s cíli předešlými; a/nebo

c. ostatním Klientům (pouze za účelem zobrazení výše uvedených údajů).


7. Poskytnutím kontaktních pdajů Uživatel ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s jejich využitím (především, nikoli však výhradně, e-mailové adresy, poštovní adresy a/nebo telefonního čísla) za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb a/nebo výrobků poskytovaných Provozovatelem, tak služeb a/nebo výrobků poskytovaných třetími stranami. Souhlas dle předchozí věty může být Uživatelem kdykoli odvolán odesláním zprávy na korespondenční a/nebo e-mailovou adresu Provozovatele s vyjádřením vůle udělený souhlas odvolat,

Článek XI

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.

3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 5. 2018.

Příloha č. 1 – popis služby Tvorba profilu

Profil Klienta slouží k prezentaci firemní kultury Klienta se zaměřením na uchazeče o stáže pro studenty vysokých škol / trainee programy / juniorní pracovní pozice.
Tvorba profilu Klienta obsahuje následující činnosti:

1. Úvodní setkání a definování konceptu profilu
2. Pořízení multimediálního obsahu (texty, fotografie, případně videa)
3. Zpracování multimediálního obsahu (korektury, copywriting, grafické zpracování)
4. Sestavení profilu dle definovaného konceptu – vytvoření grafického návrhu umožňujícího logicky začleňovat další multimediální obsah
5. Představení sestaveného profilu Klientovi a jedno kolo připomínkování profilu
6. Zapracování připomínek a vytvoření finálního profilu Klienta
7. Nakódování a nasazení profilu Klienta na Webové stránky ProvozovateleVýstupem této služby je:

- Nasazený Profil Klienta na Webových stránkách Provozovatele.

- Profil, který bude obsahovat předem stanovený počet fotografií, videí a doprovodný text odpovídající definovanému konceptu.

Profil Klienta může být umístěn na Webových stránkách Provozovatele nebo jiných doménách ve vlastnictví Provozovatele.

Profil Klienta bude vytvořen dle harmonogramu stanoveného dohodou mezi Klientem a Provozovatelem stanoven při úvodním setkání a definování konceptu profilu.

Příloha č. 2 – popis služby Poskytování HR platformy Trainees

Služba Poskytování HR platformy Trainees Klientovi slouží k usnadnění obsazování pozic, jako jsou stáže pro studenty vysokých škol / trainee programy / juniorní pracovní pozice.


Služba Poskytování HR platformy Trainees obsahuje následující činnosti:

1. Umístění profilu / prezentace Klienta na Webových stránkách Provozovatele
2. Propagace profilu Klienta na sociálních sítích Provozovatele (Facebook, Instagram)
3. Umožnění vystavování stáží pro studenty VŠ / trainee pozic / juniorních pracovních pozic. Vystavování pozic je zajištěno pomocí jedné z následujících variant:


a. napojením na Teamio (pozn. nezahrnuje poplatek poskytovatele Teamio). Kdy po zaškrtnutí daných pozic v Teamio dojde k jejich propsání a vystavení na Webových stránkách Provozovatele. Po kliknutí na pozici na Webových stránkách Provozovatele je Uchazeč přesměrován na popis pozice s možností dalších kroků (přihlášení se na pozici) na webových stránkách Klienta.
b. ručním vystavováním pozic Provozovatelem na základě požadavku Klienta zaslaného e-mailem. Kdy Klient dodá Provozovateli potřebné informace o pozici s jasnou instrukcí k jejímu vystavení na Webových stránkách Provozovatele. Po kliknutí na pozici na Webových stránkách Provozovatele je zobrazen detail pozice, na kterou se Uchazeč může hlásit přímým kontaktováním kontaktní osoby Klienta.
Výstupem této služby je:

- Umístěný Profil Klienta na Webových stránkách a jeho průběžná propagace na sociálních sítích Provozovatele (Facebook, Instagram).

- Možnost vystavování stáží pro studenty VŠ / trainee pozic / juniorních pracovních pozic po dobu poskytování této služby.

Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT
NEBO
Přihlásit se přes Facebook
Close

Kontakt

Napište nám a my se vám
co nejdříve ozveme